زمینه های فعالیت

برخی از زمینه های فعالیت پتروسازه مبین

1- طراحی پایه و تفصیلی

2- خدمات بازرگانی، تأمین کالا و تجهیزات

3- احداث، توسعه و راه اندازی

    –مجتمع های نفت و گاز ، پتروشیمی

    –خطوط لوله انتقال نفت و گاز

    –انبار ذخیره سازی فراورده نفتی

    –تأمین تجهیزات سرویس های جانبی

    –نیروگاه ها