مهندس شریف آبادی: جمع آوری گازهای مشعل با تکیه بر توان داخلی در حال تحقق است