آخرین کاری که “رستم قاسمی” قبل از رفتن به آی‌سی‌یو انجام داد