تأمین خوراک از گازهای مشعل برای پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس

تأمین خوراک از گازهای مشعل برای پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس:

اهداف

  • ارسال گازهای همراه واحدهای بهره برداری آغاجری 1 تا 5
  • جمع آوری و ارسال گازهای همراه پازنان
  • احداث خط لوله
  • پست برق و خطوط انتقال
Client
PGPIC
Agreement date
2021-07-01
Contract no
PGB/1400-370