پتروشیمی دهلران

پتروشیمی دهلران

فعالیت ها :

  • 24 عدد پایپ رک بتنی (سکوی جا لوله)
  • 8 عدد کوره بتنی و سکوی  دسترسی
  • 10 کیلومتر جاده
  • محوطه سازی ( فضای سبز و سنگ فرش)
کارفرما
OIEC
تاریخ قرارداد
2020-01-30
شماره قرارداد
PD‐OD-331