پروژه توسعه میدان گازی رامشیر – خط لوله و تجهیزات سر چاهی

پروژه توسعه میدان گازی رامشیر – خط لوله و تجهیزات سر چاهی

فعالیت ها :

  • 11 حلقه تسهیلات سرچاهی
  • 105 کیلومتر خط لوله نفت
  • 20 کیلومتر خط لوله زیرزمینی نفت
  • 25 کیلومتر خط لوله گاز
  • 20 کیلومتر خط لوله آب
کارفرما
OIEC
تاریخ قرارداد
2020-02-02
شماره قرارداد
92/OT/DG/022 & 0125