مهندسی و توسعه پتروسازه مبین

شرکت پترو سازه مبین که با هدف حضور فعال و فراگیر در ارایه خدمات مهندسی، تامین، ساخت و نصب تجهیز صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی سازماندهی شده است .

برخی از پروژه های ما

هم اکنون با انگیره انجام خدمات استاندارد و با رعایت شرایط حفظ محیط زیست و تکریم منابع انسانی حضور خود را در صنایع و پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی با صلابت و اقتدار حفظ کرده و همزمان با اجرای تعهدات قراردادی با نگاه به انجام کارهای عام المنفعه سعی در برطرف کردن نیازهای ضروری مناطق اطراف پروژه های خود دارد.

خلاصه آمار

خلاصه آماری از تعداد پرسنل، پروه های انجام شده توسعه و مهندسی پترو سازه مبین

+0

نیروی انسانی

+0

پروژه انجام شده

اخبار و ریداد ها

جدیدترین اخبار نفت و گاز کشور

+0

برخی از ذینفعان

برخی از ذینفعان شرکت پتروسازه مبین