ارتباطات

عضویت ها

  • Groupe Genoyer
  • انجمن صنفی شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC)
  • انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران
  • انجمن خوردگی ایران
  • حضور در فهرست پیمانکاران و مشاوران مورد تایید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
انجمن خوردگی ایران

انجمن خوردگی ایران

انجمن صنفی شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC)

انجمن صنفی شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC)

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

Groupe Genoyer

حضور در فهرست پیمانکاران و مشاوران مورد تایید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکای تجاری

ایدرو اویل

پترولند

چگالش

کی اس سی

پتروآسماری بین الملل

پژوهش و فناوری پتروشیمی

شانول فرایند

محیط زیست آو

keyboard_arrow_up